top of page

מסלולי מימון לפרויקטי נדל״ן

חילוץ הון עצמי

במסלול זה תעמיד הקרן הלוואות לפרויקטים הנמצאים בשלבי בניה שונים, לצורך חילוץ הון עצמי שהעמיד היזם עם תחילת הליווי בבנק.

מעונות ברכה, ראשל״צ

השלמת הון עצמי לבנייה

במסלול זה תעמיד הקרן לרשות היזם המלווה על ידי בנק מסחרי הלוואה לצורך השלמת הון העצמי וזאת כנגד רישום משכנתא בדרגה שנייה לטובת הקרן על המקרקעין ועודפי הפרויקט.

תלפיות 23 רמת גן

ליווי פרויקט נדל״ן

במסלול זה מעמידה הקרן לרשות היזם חבילת מימון הכוללת הלוואת בנייה (חלף הלוואת ליווי בנקאית), הלוואת השלמת הון עצמי  ופוליסות חוק מכר לרוכשי הדירות, ערבויות ביצוע וכן ערבויות לבעלי קרקע ודירות קיימות בעסקות מסוג תמ"א וקומבינציה.

תחומי הפעילות

מימון פרויקטים לבעלי קרקע
ליווי פרויקט בניה סגור
מימון עסקאת תמ״א 38
מסלולי המימון
תחומי הפעילות

״גוף אשראי חוץ בנקאי מוביל אשר מעמיד את מלא צרכי האשראי של היזם בפרויקטי נדל״ן למגורים״

קרן יסודות מציעה מימון פרויקטים במתכונת בנקאית בשיטת הליווי הסגור, למגוון פרויקטי נדל״ן למגורים ובכלל זה לפרויקטים מסוג התחדשות עירונית.

במסגרת מימון הפרויקטים, מעניקה קרן יסודות סל שירותים מלא הכולל אשראי בכיר (חלף חוב בנקאי), מימון השלמת הון עצמי 

ופוליסות ערבות חוק מכר וערבויות ביצוע, כל זאת תחת קורת גג אחת.

פפושדו טאואר

התחדשות עירונית

במסגרת זו מלווה הקרן פרויקטים מסוג פינוי בינוי ועיבוי ופרויקטים המוקמים מכוח תמ"א 38 (חיזוק מבנים קיימים והריסה ובנייה מחדש של מבנה קיים).

למידע נוסף

גני פפושדו - רובע יזרעאל עפולה

ליווי לבעלי קרקע

הקרן מעניקה ליווי בנקאי מלא והשלמת הון לבעלי קרקעות בשלות לבניה, הנמצאות בשלב בו התקבל אישור להיתר בתנאים/חשבון אגרות לתשלום. 

למידע נוסף

מחיר למשתכן

הקרן מלווה עסקאות מסוג מחיר למשתכן משלב מימון רכישת הקרקע ועד השלמת הבניה

למידע נוסף

פנקס רמת גן

תהליך ההתקשרות עם קרן יסודות

שלב ג׳
סגירה משפטית ופיננסית
 • חתימה על הסכמי המימון והשעבודים

 • רישום בטחונות

 • פתיחת חשבונות הליווי בבנק מסחרי

שלב ב׳
אישור העסקה
 • השלמת מסמכים ונתונים על ידי היזם

 • הכנת בקשת אשראי ואישורה בוועדת האשראי של הקרן

 • קבלת אישור חברת הביטוח לעסקה ולמסגרת הערבויות הנדרשת

שלב א׳
גיבוש הצעת מימון תואמת צרכי לקוח
 • מפגש עם היזם להצגת הפרויקט והבנת צרכי המימון שלו

 • גיבוש הצעת הקרן למבנה עסקה והרכב המימון

 • סיכום משותף על מבנה העסקה ותנאים מסחריים

שלב ה׳
השלמת הפרויקט ושחרור בטחונות
 • פירעון יתרת האשראי

 • מסירת הדירות לרוכשים

 • החזרת פוליסות חוק המכר

 • שחרור הביטחונות

שלב ד׳
העמדת שרותי מימון וליווי
 • העמדת המימון בכפוף לעמידת היזם בתנאי הסף שסוכמו

 • ליווי שוטף, העמדת אשראי והנפקת פוליסות חוק מכר לרוכשים

 • שחרור עודפים בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם

* בכפוף לאישור האשראי על ידי הקרן וחברת הביטוח ולפי שיקול דעתן הבלעדי

תהליך ההתקשרות עם יסודות

ליצירת קשר

טל. 03-5222544 | פקס. 03-5222556  | office@yesodot-group.co.il  | רח׳ בר כוכבא 23, מגדלי ״וי טאואר״ קומה 8, בני ברק

ההודעה נשלחה בהצלחה

CONTACT
bottom of page