top of page
תמ"א 38 - תיקון 38/2 הריסה ובניה

פרויקט הריסה ובנייה מחדש המתבצע במסגרת תמ"א 38/2, הינו פרויקט בו דיירי בניין קיים חותמים על הסכם עם יזם ובמסגרתו ייבנה היזם עבורם דירות חדשות ובתמורה יעבירו לחזקתו את הזכויות הנוספות בקרקע, הן אלו הנובעות מתוכניות קיימות והן אלו הנובעות מתמ"א 38. לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38, הדיירים ייפנו את הדירות ויגורו בשכירות עד לתום תקופת הבנייה. בתמורה לפינוי הנכס ושעבודו לגורם המממן יונפקו לבעלי הדירות ערבויות/פוליסות בנוסח חוק מכר להבטחת התמורה בעסקה.

 

יסודות מלווה יזמים בפרויקטי הריסה ובנייה מחדש על פי תמ"א 38 במתכונת של ליווי סגור.

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הלוואה להשלמת הון

 • שעבוד בדרגה ראשונה על הקרקע

 • שעבוד שוטף על הפרויקט

 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

חבילת המימון שיסודות תעמיד לרשות היזמים

 • אשראי למימון הבנייה

 • השלמת הון עצמי 

 • פוליסות חוק מכר לרוכשי הדירות החדשות, פוליסות חוק מכר לבעלי הדירות, ערבויות להבטחת שכר דירה למפונים וערבויות ביצוע

התנאים לליווי

 • קבלת הסכמת כל הדיירים לפרויקט או אישור ברוב הדרוש ובהתאם לאישור רשם הבתים המשותפים

 • קבלת היתר בנייה או היתר בתנאים

 • השקעת הון עצמי

היתרונות ליזם
 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכל עסקה

 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט

 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות וחברת הביטוח ולפי שיקול דעתן הבלעדי

bottom of page