top of page
מימון עסקת קומבינציה

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הלוואה להשלמת הון

 • שעבוד בדרגה ראשונה על הקרקע

 • שעבוד שוטף על הפרויקט

 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

חבילת המימון שיסודות תעמיד לרשות היזמים

 • אשראי למימון הבנייה

 • השלמת הון עצמי 

 • פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע

התנאים לליווי

 • נחתם הסכם מחייב עם בעל הקרקע

 • קבלת היתר בנייה או היתר בתנאים

 • השקעת הון עצמי

היתרונות ליזם
 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכל עסקה

 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט

 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות וחברת הביטוח ולפי שיקול דעתן הבלעדי

bottom of page