top of page

יסודות

יסודות הינה שותפות מוגבלת שהוקמה לצורך מימון פרויקטי בנייה למגורים.

יסודות גייסה לצורך פעילותה מיליארדי ש״ח ממשקיעים מוסדיים בישראל.

החברה מנוהלת על ידי חברת הניהול יסודות מעטפת פיננסית ליזם שהינה בבעלות מייסדיה.

יסודות חתמה על הסכמי מסגרת עם חברות ביטוח ישראליות אשר מנפיקות ליזמים פוליסות חוק מכר לרוכשי דירות וערבויות נוספות, בפרויקטים המלווים על ידה.

היתרונות שלנו

ניצול מירבי של הון עצמי

כל יזם שואף להקצות את ההון העצמי שעומד לרשותו ביעילות המרבית. שיעור השלמת ההון הגבוה שיסודות מעניקה ליזמים, מאפשרת להם לפרוס את ההון העצמי על פני מספר פרויקטים במקביל. עודפי הפרויקט הראשון שילווה על ידי יסודות, יכול וישמשו לצורך העמדת ההון העצמי שיידרש היזם להביא בפרויקטים הבאים.

צוות מקצועי ומנוסה

חברי הצוות של יסודות הינם בוגרי המערכת הבנקאית המקומית והבינלאומית אשר מימנו עסקאות נדל״ן מורכבות בבנקים ובשוק ההון. לחברי הצוות ניסיון גם בייזום נדל״ן וכן בניהול חברות הבונות נדל״ן למגורים.

עסקאות מותאמות אישית

מניסיוננו, לכל עסקה המורכבות הייחודית לה. תפירת מבנה מתאים לכל עסקה דורשת ניסיון רב, גמישות מחשבתית וסמכויות רחבות לקבלת החלטות. המומחיות שלנו מתבטאת ביכולת לבנות עסקאות מימון אשר יתאימו לעסקה הפרטנית ולצרכים הספציפיים של היזם.

הסכם משפטי אחד

ריבוי גורמים המשתתפים במימון עסקה, עלול להביא למצב בו הייזם ייאלץ לחתום על מערך הסכמים מורכב אל מול כל אחד מהגורמים המממנים. התיאום בין עו"ד של הצדדים בעסקה אורך זמן רב וגורר עלויות משפטיות כבדות. יסודות פועלת בשמם של המשקיעים ושל הגורמים אשר מנפיקים ערבויות ואמונה גם על הסגירה המשפטית של העסקה. המסמכים נבנו באופן בו כל מרכיבי המימון שולבו בהסכם משפטי כולל אחד לנוחות כל הצדדים.

זמני תגובה מהירים

תהליכי אישור האשראי של יסודות הינם קצרים בהשוואה למקובל במערכת הבנקאית. וועדת האשראי של החברה סוברנית לקבל החלטות אשראי במסגרת מגבלות ההשקעה להן התחייבה ואינה נדרשת לקבלת אישורים נוספים מגורמים כלשהם. חברי הוועדה כולם בנקאים ותיקים ישבו בוועדות אשראי עליונות בבנקים ובגופים פיננסיים מוסדיים מובילים. ניסיונם הרב מאפשר קבלת החלטות מהירות הן בשלב אישור העסקה ולאורך חיי הפרויקט. 

איתנות פיננסית

לא בכדי יסודות גייסה את כל מקורותיה מגופים מוסדיים מובילים בישראל. גיוס התחייבויות להשקעה מחייב בחירה דקדקנית של הגורמים המשקיעים על מנת להבטיח כי במועד הקריאה לכסף, השותפים בחברה יעמדו בהתחייבותם. עד כה גייסה החברה כ-5 מיליארד ₪.

מחירים תחרותיים

יסודות מעמידה את פרוסות המימון השונות במחירים תחרותיים למקובל בשוק. הריביות כמו גם  מבנה העמלות ושיעורן, דומים לאלה המצוטטים על ידי המערכת הבנקאית. עלויות השלמת הון עצמי מקבילות למקובל בקרב משלימי הון. מודל העבודה של יסודות לא כולל השתתפות ברווחי היזם אלא ריבית בלבד אשר משקפת את הסיכון הגלום בעסקה בה מירב ההון העצמי מושקע ע"י החברה.  עלות הנפקת ערבויות המכר אף היא תחרותית למקובל במערכת הבנקאית.

ONE STOP SHOP

יסודות נותנת מענה כולל למלא צרכי האשראי של יזם פרויקט הנדלן תחת קורת גג אחת, ובהסכם משפטי אחד. הליך הסגירה של העסקה כמו גם הליווי השוטף של הפרויקט מבוצע ע"י יסודות הפועלת בשמם של המשקיעים ושל חברות הביטוח אשר מנפיקות את הערבויות. 

bottom of page