top of page
מימון פרויקטים לבעלי קרקע

יזמים שבבעלותם קרקע זמינה לבנייה, אשר מומנה מהון עצמי או באשראי בנקאי מגשר עד להשלמת הליך התכנון וקבלת ההיתרים, מוזמנים לפנות ליסודות לצורך קבלת מימון וליווי לפרויקט הבנייה. 

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הליווי

 • שעבוד ראשון בדרגה על הקרקע

 • שעבוד שוטף של הפרויקט

 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

חבילת המימון שיסודות תעמיד לרשות היזמים

 • אשראי למימון הבניה

 • השלמת הון עצמי

 • פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע

 • חילוץ הון עצמי שהושקע בשלב הקרקע

התנאים לליווי

 • קיומו של היתר בנייה או היתר בתנאים

 • השקעת הון עצמי

היתרונות ליזם
 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכל עסקה

 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט

 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות וחברת הביטוח ולפי שיקול דעתן הבלעדי

bottom of page