top of page
מחיר למשתכן

תכנית דגל של הממשלה שמטרתה להגדיל את היצע הדירות בישראל ולסייע לזוגות צעירים ומחוסרי דיור ברכישת דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

במסגרת תכנית זו, המדינה משווקת קרקעות במחיר מוזל, בתמורה להבטחת מחיר נמוך של בשיווק הדירות הנבנות על הקרקע. התחרות במכרז הינה על המחיר למטר בו תימכר הדירה לרוכשים זכאים. סטנדרט מפרט הדירות לפרויקטים מסוג זה נקבע ע"י משרד הבינוי והשיכון. שיווק הדירות נעשה ע"י המדינה באמצעות הגרלה בין זכאי התכנית. השיווק בכללו נעשה מראש בסמוך לקבלת החלטת ועדה לאישור היתר הבניה.

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הלוואה להשלמת הון

 • שעבוד מדרגה ראשונה של המקרקעין

 • ערבות אישית של בעלי המניות / היזמים

חבילת המימון שיסודות תעמיד לרשות היזמים

 • מימון לרכישת הקרקע

 • אשראי למימון הבניה

 • השלמת הון עצמי

 • פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע

התנאים לליווי

 • זכיה במכרז

 • השקעת הון עצמי 

היתרונות ליזם
 • אשראי להשלמת רכישת הקרקע והפיתוח

 • קבלת השלמת הון עצמי בשלב רכישת הקרקע

 • קבלת פוליבות חוק מכר לרוכשי הדירות

 • קבלת ערבויות ביצוע לפי תנאי המכרז

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות ולפי שיקול דעתה הבלעדי

bottom of page