top of page
השלמת הון עצמי

בפרויקט בנייה המלווה על ידי מוסד פיננסי נדרש היזם להעמיד הון עצמי כתנאי לקבלת השירותים הנדרשים לפרויקט. יסודות מעמידה שירותי השלמת הון ליזמים בפרויקטים המלויים על ידה וכן בפרויקטים המלוים על ידי מוסד בנקאי.  

 

השלמת ההון ביסודות תעשה באמצעות העמדת הלוואה שתהיה נחותה לחוב הבכיר. ההלוואה תהיה בקדימות להון העצמי שיועמד ע"י היזם. היקף השלמת ההון מסך ההון העצמי הנדרש בפרויקט ייקבע כנגזרת של פרמטרים הנוגעים לרמת הרווחיות והסיכון בפרויקט, האיתנות הפיננסית של הלווים, הביטחונות, שיעור המכירות המוקדמות ורמת הרגישות של הפרויקט לשינויים בתנאי השוק. 

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הלוואה להשלמת הון

  • שעבוד מדרגה שניה על הקרקע

  • שעבוד עודפי הפרויקט

  • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

חבילת המימון שיסודות תעמיד לרשות היזמים

השלמת הון עצמי​

(בשיעור שייגזר מהתנאים הספציפיים של הפרויקט)

התנאים להשלמת הון

  • חתימה על הסכם ליווי עם הקרן/מוסד בנקאי

  • קבלת היתר בנייה 

  • השקעת הון עצמי

היתרונות ליזם
  • קבלת עד 75% מההון העצמי הנדרש כתנאי לפתיחת הליווי

  • ניצול מיטבי של ההון העצמי העומד לרשות היזם

  • הגדלת התשואה על ההון העצמי המושקע על ידי היזם

  • פיזור ההון העצמי על פני מספר פרויקטים והפחתת הסיכון הכולל של היזם

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות ולפי שיקול דעתה הבלעדי

bottom of page