top of page
ליווי פרויקט בניה סגור

יסודות מלווה פרויקטים במתכונת בנקאית בשיטת הליווי הסגור.

שירותי הליווי הפיננסי כוללים אשראי בכיר (חלף חוב בנקאי), מימון השלמת הון עצמי, פוליסות ערבות חוק מכר וערבויות ביצוע, כל זאת תחת קורת גג אחת. יסודות מממנת פרויקטים מסוג תמ"א 38פינוי בינויעסקאות קומבינציה ובעלי קרקע.

 

המקורות הכספיים  למימון  פרויקט הנדל״ן הינם: התמורה שתתקבל ממכירת הדירות בפרויקט במהלך תקופת הבניה, ההון העצמי שיושקע על ידי היזם והאשראי שיועמד על ידי הגוף המממן. הבטוחות לאשראי ישועבדו לטובת הגורם המממן בשעבוד ראשון בדרגה: המקרקעין עליהם יבנה הפרויקט, שעבוד שוטף על הפרויקט ושעבוד "החשבון הסגור" (חשבון בנק ייעודי המשרת את צרכי הפרויקט בלבד), לעיתים יידרוש הגוף המממן בטוחות נוספות. 

 

מערכת הסכמי הליווי מבטיחה כי הגורם המממן יהיה רשאי במקרי כשל והפרה, להיכנס ב"נעלי היזם", להשלים את הפרויקט, למכור דירות שטרם נמכרו ולמסור את הדירות לרוכשים. המעקב השוטף אחר הפרויקט נעשה, בן היתר, באמצעות מפקח בנייה מטעם הגוף המממן, העוקב אחר התקדמות בניית הפרויקט. המפקח בתיאום עם המממן בודק ברמה חודשית את ההתקדמות ההנדסית, את התשלומים שבוצעו לספקים, את התקבולים מרוכשי הדירות ומאשר את התשלומים שיש לבצע לספקים בגין עבודה שבוצעה. שליטת הגורם המלווה בחשבון הסגור של הפרויקט, מאפשרת לו לבחון ברמה יומיומית את ההכנסות וההוצאות מחשבון זה.​

תהליך ההתקשרות בעסקת ליווי פיננסי

התחלת הליווי

ליווי הפרויקט תוך מעקב שוטף אחר התקדמותו הפיזית מול תחזית ההכנסות וההוצאות כפי שנקבעו בדוח 0 של המפקח.

שלב זה יסתיים עם השלמת הפרויקט, מסירת הדירות לרוכשים, פירעון האשראי הכספי והחזרת הערבויות אשר הונפקו לדיירים.

התקשרות חוזית

שלב זה כולל חתימה על כל הסכמי הליווי, קבלה ורישום של השעבודים והבטוחות הנוספות, ופתיחת חשבון יעודי לפרויקט בבנק מסחרי.

גיבוש העסקה

בשלב זה נעשה ניתוח מקדמי של נתוני הפרויקט בהתבסס על דוח 0 או תכנית עסקית שנעשתה ע"י היזם. בתום הניתוח יגובש מתווה מימון שיותאם לצרכי הפרויקט.

היתרונות ליזם
שיטת ה-ONE STOP SHOP, מתן מענה כולל לצרכי מימון הפרויקט, מעניקה ליזם מגוון יתרונות על פני חלופות מימון אחרות ובכלל זה:​
  • עריכת הסכם מימון משפטי אחד הן לחוב הבכיר והן להשלמת ההון, ללא צורך בתיאום בין מספר גורמים מממנים

  • תפירת מבנה העסקה וחבילת המימון על בסיס פרטני  TAILOR MADE

  • חיסכון בהוצאות משפטיות

  • זמני תגובה מהירים

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות וחברת הביטוח ולפי שיקול דעתן הבלעדי

bottom of page