top of page
תנאי שימוש באתר

יסודות א 'נדל"ן ופיתוח שותפות מוגבלת וצדדים קשורים אליה (להלן יחד : "יסודות") מאשרת לך גישה לאתר האינטרנט שלה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר כפוף לתנאים הללו, ומעיד על הסכמתך להם. פנייה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד. תנאי שימוש אלה חלים על כל המידע והשירותים באתר, בין אם אלו נמסרים בכתב, בתמונות ובאמצעי המחשה אחרים.

 1. דפי האתר וכל המידע המצוי בהם הם רכושו הפרטי והבלעדי של יסודות. המשתמש רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות יסודות אלא אם נאמר אחרת.

 2. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, או ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית.

 3. אין להציג את האתר או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנה את עיצוב האתר או מחסירה ממנו מידע כלשהו.

 4. מותר לקשר לעמודים מלאים באתר, מבלי לגרוע דבר מהמידע שבהם ובאופן שהגישה אליהם תהיה זהה לגישה אליהם מתוך האתר עצמו. אין לקשר למידע באתר, במנותק מדפי האתר בהם הוא מופיע.

 5. האתר בכללותו, כולל דפי האתר, כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, המידע והחומרים שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשות המשתמשים כמות  שהם As-Is, נכון לרגע זה. השימוש באתר ובמידע נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. וכל החלטה שתקבל על ידי משתמש ביחס למידע באתר או בהתבסס עליו, הינה באחריותו המלאה בלבד.

 6. יסודות רשאית לשנות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש, את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר. בנוסף, המידע באתר כפוף לשינויים אשר יסודות רשאית להחליט עליהם מעת לעת, לרבות ביטול או שינוי בשירותים או במוצרים המופיעים באתר זה, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף לפני עדכונם באתר, וכן לשינויים על פי הוראות כל דין. יסודות רשאית להפסיק בכל עת את פעולת האתר, פרסום המידע בו או השירותים שהוא מציע, כולם או מקצתם.

 7. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ למתן אשראי על ידי יסודות, ואין באמור בהם להחליף ייעוץ מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של כל אחד מהמשתמשים. אתר זה מכיל תוכן פרסומי והאמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה, אין בו כדי להביא עובדות בדבר התכונות של שירות פיננסי או בדבר התוצאות הצפויות מהשימוש בו, ורק הרשום במסמכים אשר נחתמו על ידי יסודות יש בהם כדי לחייב את יסודות. ההסברים המופיעים באתר לגבי שירותי יסודות והתנאים והשלבים לקבלת אשראי הינם הסבר חלקי בלבד, שאינו מחליף עיון במסמכי ההלוואה. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש, יש לפנות לנציגי יסודות.

 8. יסודות שומרת לעצמה את הזכות לבחון כל בקשה למימון ו/או קבלת אשראי או אחרת, ולהחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לגבי מתן מימון/הלוואה או שירות ובאילו תנאים לבצעם. קבלת אשראי מיסודות מותנה באישור יסודות וכפוף לתנאיו ולהוראות כל דין.

 9. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו' למרות שיסודות עושה ככל שביכולתה למנוע זאת, יסודות לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.

 10. כל מערכת ממוחשבת, לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות. השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. יסודות אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. אנו עושים כל מאמץ להקטין את מספר התקלות באתר למינימום. על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך, יסודות תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת ו/או תקלות אחרות שאינן בשליטת יסודות ו/או שיסודות לא הייתה יכולה למנען במאמץ סביר.

 11. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י יסודות, אלא בידי גורמים אחרים, ולמידע באינטרנט שמקורו אינו אצל יסודות. אין ליסודות שליטה על אתרים אלה ואינה מפקחת עליהם. הקישור של האתר לאתרים ולמידע אלו אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יסודות אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה ולכל תוצאה שתיגרם בשל הסתמכות על אתרים ומידע כאלה ו/או עצם השימוש בהם. יסודות רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר לפי שיקול דעתה.

 12. על המשתמש באתר מוטלת האחריות לגרום לכך שווירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש, ויסודות פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.

 13. פרטיות

 14. באתר ישנה אפשרות לפניה ליסודות כדי לקבל פרטים על שירותים ומוצרים שהמשתמש מעוניין לקבל. בעת הפניה המשתמש יתבקש למסור פרטים אישיים, כדוגמת שם, ודרכי ההתקשרות. 

 15. לא מוטלת על המשתמש חובה מכוח חוק למסור את הפרטים המצוינים לעיל, אך אם יבחר שלא למסור אותם, ייתכן שלא ניתן יהיה לספק לו מענה הולם ואת השירות הכרוך במסירת הפרטים.

 16. מסירת פרטים שאינם נכונים, מדויקים ומלאים עלולה לסכל יצירת קשר עם המשתמש או לגרום לכך שיימסרו נתונים שגויים על המוצרים והשירותים המבוקשים. המשתמש מצהיר שכל הפרטים שמסר הם נכונים ומדויקים.

 17. הפרטים האישיים שהמשתמש מספק ליסודות והנאספים על ידה דרושים לה על מנת לספק מענה לפניות המשתמש, לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו, בביצוע שיפורים ותוספות לאתר ולשירותים שמציעה יסודות. 

 18. הפרטים האישיים עשויים לשמש גם כדי לנהל סיכונים והליכים משפטיים ומנהליים וכן כל הליך אחר בפני רשות מוסמכת; לצורך פעילות שוטפת של יסודות וכדי למלא אחר הוראות הדין או רשות מוסמכת.

 19. כמו כן, באתר עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו לצורך שיפור השירות.

 20. יסודות רשאית לשתף את המידע בין כל החברות והשותפויות בקבוצת יסודות.

 21. יסודות משתפת מידע עם צדדים שלישיים ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע. בכלל זה יסודות תשתף מידע עם נותני שירותים, כגון ספקי אחסון ואבטחת מידע. כמובן שיסודות תשתף מידע אם החוק מחייב אותה לעשות זאת, לדוגמה במקרה בו יסודות תקבל צו בית משפט לצורך גילוי מידע.

 22. המידע שיסודות אוספת נשמר במאגר המידע של יסודות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכן אצל ספק אירוח שרתים וגיבוי מידע. הצדדים השלישיים אשר עימם יסודות משתפת מידע יכולים אף הם לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלה, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

 23. יסודות רשאית לשמור את המידע של המשתמש אם יש צורך בכך, לדוגמה, לשם טיפול בפנייתו, לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי ולמטרות תיעוד וארכוב. מידע שיסודות לא תזדקק לו יותר כמידע מזהה, יימחק או ייהפך למידע לא מזוהה. 

 24. יסודות מיישמת מערכות ונהלים קפדניים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות השירות, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות והתקפות סייבר. לכן, יסודות לא מתחייבת שהמידע הנוגע למשתמש יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.

 25. אם יסודות תמזג את פעילותה עם חברה אחרת או תירכש על ידי חברה אחרת, החברה החדשה תיכנס בנעליה ותשתמש במידע בהתאם לתנאי שימוש אלו. בנוסף, אם יסודות תשנה את המבנה התאגידי שלה, תחת המבנה החדש ימשיכו לחול עקרונות הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו ואיסוף המידע והשימוש בו יהיו רק בהתאם לכתוב בתנאי שימוש אלו.

 26. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל. שירותי יסודות אינם מכוונים ואינם מוצעים במקום בו מתן שירותים ו/או מוצרים כאלה אסור לפי מקום מושבו/אזרחותו ו/או הימצאו של המשתמש. תשומת לב לכך שיתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן על המשתמש מוטלת החובה לבדוק, קודם השימוש במידע, אם לפי הדין החל עליו הינו זכאי להשתמש בו ומהי מידת השימוש המותרת.

 27. יסודות רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה.

bottom of page