top of page
תמ"א 38 - תיקון 38/1 חיזוק מבנים

תמ"א 38 הינה תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה ומורכבת מאוסף של תקנות שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. תכנית תמ"א 38 אושרה לראשנה על ידי הממשלה בשנת 2005 ומאז בוצעו בתוכנית תמ"א 38  שני תיקונים המוכרים בשמות תמ"א 38 תיקון 1 ותמ"א 38 תיקון 2. מטרתה העיקרית של תכנית תמ"א 38 היא לאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק מבנה ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת, ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם. התמריץ העיקרי לבעלי הבתים הנובע מתוכנית תמ"א 38 הוא הענקת זכויות בנייה חדשות.

זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א בניינים שנבנו לפי היתר בנייה  שהוצא לפני 1 בינואר 1980.

 

יסודות מלווה יזמים בפרויקטי חיזוק על פי תמ"א 38. ליווי הפרויקט יתבצע במתכונת של ליווי פרויקט סגור.

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הלוואה להשלמת הון

 • שעבוד בדרגה ראשונה על היחידה הרישומית

 • שעבוד שוטף על הפרויקט

 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

חבילת המימון שיסודות תעמיד לרשות היזמים

 • אשראי למימון הבנייה

 • השלמת הון עצמי 

 • פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע

התנאים לליווי

 • קבלת הסכמת כל הדיירים לפרויקט או אישור ברוב הדרוש ובהתאם לאישור רשם הבתים המשותפים

 • קבלת היתר בנייה או היתר בתנאים

 • קבלת יחידה רישומית

 • השקעת הון עצמי

היתרונות ליזם
 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכל עסקה

 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט

 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות וחברת הביטוח ולפי שיקול דעתן הבלעדי

bottom of page