top of page
אור יהודה- שכונת פרדס בחסכון27dpi-b&w.jpg
logo 1.png

מובילה את מימון הנדל״ן למגורים בישראל​​

אודות
logo stone 2.png

יסודות הינה גוף חוץ בנקאי מוביל אשר מעניק ליזמים מעטפת פיננסית של כלל צרכי המימון לפרויקטים בבניה למגורים בשיטת הליווי הסגור. שרותי הליווי הפיננסי כוללים אשראי לגישור על פערי תזרים של הפרויקט, השלמת הון עצמי, חילוץ הון, פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע, כל זאת תחת קורת גג אחת ובהסכם אחד.

 

יסודות גייסה התחייבויות להשקעה של מיליארדי ש״ח מגופים מוסדיים ישראלים וכן חתמה על הסכמים עם מספר חברות ביטוח להנפקת פוליסות מכר וערבויות ביצוע.

 

יסודות מבטיחה ללקוחותיה סגירה פיננסית מהירה, גמישות ויצירתיות בתפירת העסקאות בהתאמה לצרכיהם, כל זאת במחירים תחרותיים בכל אחד ממרכיבי המימון.

אודות
logo xl.png

מסלולי מימון לפרויקטי נדל״ן

חילוץ הון עצמי

במסלול זה תעמיד יסודות הלוואות לפרויקטים הנמצאים בשלבי בניה שונים, לצורך חילוץ הון עצמי שהעמיד היזם עם תחילת הליווי בבנק.

מעונות ברכה, ראשל״צ

השלמת הון עצמי לבנייה

במסלול זה תעמיד יסודות לרשות היזם המלווה על ידי בנק מסחרי הלוואה לצורך השלמת הון העצמי וזאת כנגד רישום משכנתא בדרגה שנייה לטובת הקרן על המקרקעין ועודפי הפרויקט.

תלפיות 23 רמת גן

ליווי פרויקט נדל״ן

במסלול זה מעמידה יסודות לרשות היזם חבילת מימון הכוללת הלוואת בנייה (חלף הלוואת ליווי בנקאית), הלוואת השלמת הון עצמי  ופוליסות חוק מכר לרוכשי הדירות, ערבויות ביצוע וכן ערבויות לבעלי קרקע ודירות קיימות בעסקות מסוג תמ"א וקומבינציה.

תחומי הפעילות

מסלולי המימון
תחומי הפעילות
פפושדו טאואר

התחדשות עירונית
במסגרת זו מלווה יסודות פרויקטים מסוג פינוי בינוי ועיבוי ופרויקטים המוקמים מכוח תמ"א 38 (חיזוק מבנים קיימים והריסה ובנייה מחדש של מבנה קיים).

למידע נוסף

גני פפושדו - רובע יזרעאל עפולה

ליווי לבעלי קרקע
יסודות מעניקה ליווי בנקאי מלא והשלמת הון לבעלי קרקעות בשלות לבניה, הנמצאות בשלב בו התקבל אישור להיתר בתנאים/חשבון אגרות לתשלום. 

למידע נוסף

מחיר למשתכן
יסודות מלווה עסקאות מסוג מחיר למשתכן משלב מימון רכישת הקרקע ועד השלמת הבניה

למידע נוסף

פנקס רמת גן
logo stone 2.png

תהליך ההתקשרות עם יסודות

שלב ג׳
סגירה משפטית ופיננסית
 • חתימה על הסכמי המימון והשעבודים

 • רישום בטחונות

 • פתיחת חשבונות הליווי בבנק מסחרי

שלב ב׳
אישור העסקה
 • השלמת מסמכים ונתונים על ידי היזם

 • הכנת בקשת אשראי ואישורה בוועדת האשראי של יסודות

 • קבלת אישור חברת הביטוח לעסקה ולמסגרת הערבויות הנדרשת

שלב א׳
גיבוש הצעת מימון תואמת צרכי לקוח
 • מפגש עם היזם להצגת הפרויקט והבנת צרכי המימון שלו

 • גיבוש הצעת של יסודות למבנה עסקה והרכב המימון

 • סיכום משותף על מבנה העסקה ותנאים מסחריים

שלב ה׳
השלמת הפרויקט ושחרור בטחונות
 • פירעון יתרת האשראי

 • מסירת הדירות לרוכשים

 • החזרת פוליסות חוק המכר

 • שחרור הביטחונות

שלב ד׳
העמדת שרותי מימון וליווי
 • העמדת המימון בכפוף לעמידת היזם בתנאי הסף שסוכמו

 • ליווי שוטף, העמדת אשראי והנפקת פוליסות חוק מכר לרוכשים

 • שחרור עודפים בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות וחברת הביטוח ולפי שיקול דעתן הבלעדי

תהליך ההתקשרות עם יסודות

ליצירת קשר

טל. 03-5222544 | פקס. 03-5222556  | office@yesodot-group.co.il  | רח׳ הירקון 2, מגדל ״אלייד״ קומה 16, בני ברק

ההודעה נשלחה בהצלחה

CONTACT
bottom of page