top of page
עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה היא עסקת חליפין במסגרתה מוכר בעל מקרקעין חלק מזכויותיו בקרקע ליזם בתמורה לקבלת שטחים בנויים (קרי שירותי בנייה) על חלק הקרקע שנותר בידיו.

קיים מגוון רחב של סוגי עסקות קומבינציה המשקפות רמת מעורבות שונה של בעלי הקרקע בפרויקט וכן כאלה המשלבות תמורה במזומן יחד עם קבלת שטחים בנויים או תמורה ממכירתם.

עסקת הקומבינציה היא למעשה צורת מימון. בעל הקרקע מוכר חלק ממנה ליזם, בתמורה לקבלת שטחים (או תמורה משטחים בנויים) שייבנו בפרויקט. בדרך זו מעמיד למעשה בעל הקרקע אשראי ליזם אשר אינו משלם על הקרקע במעמד ביצוע העסקה.

עסקות הקומבינציה מאפשרות לצדדים לחלוק סיכונים ולהתמקד ביתרון היחסי של הצדדים כמו כן מתאפשרת הקטנת נטל המס על הצדדים בעסקה. מפגש האינטרסים והתועלות של הצדדים ייקבע את שיעור הקומבינציה בעסקה. יחד עם זאת העסקה מורכבת ודורשת מערך הסכמים בן בעלי הקרקע ליזם ובן היזם לגורם המממן.

כמו כן במקרים רבים נדרשים בעלי הקרקע לתשלומי מיסי שבח והיטלי השבחה ותכנית המימון תכלול גם רכיבים אלה.

bottom of page