top of page
הנפקת פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע

על פי חוק המכר נדרשים יזמים הבונים פרויקטים למגורים להבטיח את תשלומי הרוכשים באמצעות מספר חלופות שהוגדרו בחוק. החלופה השכיחה בישראל הינה של הנפקת ערבויות/פוליסות חוק מכר. הגורמים הרשאים להנפיק הינם בנקים וחברות ביטוח. נוסח ערבויות חוק מכר ופוליסות חוק מכר זהה לחלוטין. יסודות חתמה על הסכמי מסגרת לשיתוף פעולה עם חברות ביטוח אשר ינפיקו פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע בפרויקטים אשר ילוו ע"י יסודות. הביטחונות אשר יעמיד היזם יבטיחו הן את האשראי שתעניק יסודות והן את חברת הביטוח אשר תנפיק את הערבויות לפרויקט.

 

היזמים המלווים על ידי יסודות יחתמו על הסכם מימון אחד ובו יוסדרו כול שירותי המימון במלואם לרבות הנפקת הפוליסות לרוכשים.

 

עמלות בגין הנפקת פוליסות אשר נגבות ע"י חברות הביטוח, תחרותיות לאלה המקובלות במערכת הבנקאית.

פוליסות חוק מכר יונפקו כנגד תקבולים מרוכשים אשר ישולמו ישירות לחשבון הפרויקט באמצעות שוברי תשלום מגנטיים, כמקובל במערכת הבנקאית. 

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות ולפי שיקול דעתה הבלעדי

bottom of page