הנפקת פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע

על פי חוק המכר נדרשים יזמים הבונים פרויקטים למגורים להבטיח את תשלומי הרוכשים באמצעות מספר חלופות שהוגדרו בחוק. החלופה השכיחה בישראל הינה של הנפקת ערבויות/פוליסות חוק מכר. הגורמים הרשאים להנפיק הינם בנקים וחברות ביטוח. נוסח ערבויות חוק מכר ופוליסות חוק מכר זהה לחלוטין. קרן יסודות חתמה על הסכמי מסגרת לשיתוף פעולה עם חברות ביטוח אשר ינפיקו פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע בפרויקטים אשר ילוו ע"י הקרן. הביטחונות אשר יעמיד היזם יבטיחו הן את האשראי שתעניק הקרן והן  את חברת הביטוח אשר תנפיק את הערבויות לפרויקט.

 

היזמים המלווים על ידי הקרן יחתמו על הסכם מימון אחד ובו יוסדרו כול שירותי המימון במלואם לרבות הנפקת הפוליסות לרוכשים.

 

עמלות בגין הנפקת פוליסות אשר נגבות ע"י חברות הביטוח, תחרותיות לאלה המקובלות במערכת הבנקאית.

פוליסות חוק מכר יונפקו כנגד תקבולים מרוכשים אשר ישולמו ישירות לחשבון הפרויקט באמצעות שוברי תשלום מגנטיים, כמקובל במערכת הבנקאית. 

* בכפוף לאישור האשראי על ידי הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי