top of page
ליווי פרויקט פינוי בינוי - תמ״א 38

פרויקט תמ״א 38 פינוי בינוי הוא חלק ממדיניות ההתחדשות העירונית והוא מוסדר במסגרת החלטות ממשלה ותיקוני חקיקה שונים. הממשלה היא המכריזה בצו על מתחם פינוי בינוי. תחום פעילות זה זכה לשורה של הטבות והקלות מיסוי. בנוסף הסדיר המחוקק את הסוגיות הנוגעות לפינוי הדיירים והרוב הנדרש מקרב הדיירים הקיימים לצורך הוצאת הפרויקט לפועל.
 

יסודות מלווה יזמים בפרויקטי תמ"א 38 במסגרת תכניות פינוי בינוי ועיבוי.
ליווי הפרויקט יתבצע במתכונת של ליווי פרויקט סגור.

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הלוואה להשלמת הון

 • שעבוד מדרגה ראשונה על הקרקע

 • שעבוד שוטף על הפרויקט

 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

חבילת המימון שיסודות תעמיד לרשות היזמים

 • אשראי למימון הבנייה

 • השלמת הון עצמי (בשיעור שייגזר מהתנאים הספציפיים של הפרויקט)

 • פוליסות בנוסח חוק מכר לרוכשי הדירות החדשות, פוליסות בנוסח חוק מכר לבעלי הדירות, ערבויות להבטחת שכר דירה למפונים וערבויות ביצוע

התנאים לליווי

 • הכרזה על הפרויקט כמתחם פינוי בינוי

 • קבלת הסכמת כל הדיירים

 • קבלת היתר בנייה או היתר בתנאים

 • השקעת הון עצמי

 • התקופה הצפויה להשלמת הפרויקט  הינה בטווח של עד 3 שנים

היתרונות ליזם
 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכל עסקה

 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט

 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון

* בכפוף לאישור האשראי על ידי יסודות ולפי שיקול דעתה הבלעדי

bottom of page